โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

โรงเรียนบ้านควนพรุพี

ผู้อำนวยการ นายสุรพงษ์ ศุทธางกูร

โรงเรียนบ้านควนพรุพี

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านควนพรุพี

โรงเรียนบ้านควนพรุพี ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 3 มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ 1 ใน 2 ของพื้นที่ทั้งหมด มีแม่น้ำตาปีไหลผ่าน 1 หมู่บ้าน มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืด ลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น มีพื้นที่ทั้งหมด 14,162 ไร่

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านควนพรุพี จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
1. การศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปีที่ 1-2-3 )
2. การศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดีได้มาตรฐาน นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. ยึดถือคำมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฏหมายของรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดไว้ในบัญญัติ

2. สนับสนุนระบบประชาธิปไตย ให้เป็นไปตามแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฉบับปัจจุบัน ให้สอดคล้องกันวิถึชีวิต และสภาพความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเป้าหมายสู่การพัฒนาให้เด็กรุ่นใหม่เข้มแข็งและยั่งยืน

3. เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์และยึดมั่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อส่งเด็กรุ่นใหม่ให้พัฒนาในทางด้านการศึกษาที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ในอนาคตแก่ประเทศชาติ

เป้าหมาย
1. สถานศึกษามีคุณภาพตามมารตฐานการศึกษาทุกระดับ
2. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพ
4. ครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฎิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. บรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนน่าอยู่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นานาสาระ

พีระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกของอียิปต์โบราณ

พีระมิด ที่มีการกระจายในอียิปต์และอเมริกาและสถานที่อื่นๆ บนกลางและล่างอียิปต์โบราณอียิปต์ ดินแดนของประเทศซูดานและอียิปต์ ปัจจุบันบริเวณตอนล่างของแม่น้ำไนล์กระจัดกระจายไปพร้อมกับซากพีระมิด ประมาณ 80แห่ง

ที่ใหญ่ที่สุดคือ พีระมิดคูฟูสูง 146.5เมตรยาว 230เมตร ประกอบด้วยหิน 2.3ล้านก้อน โดยเฉลี่ยก้อนละ 2.5ตันครอบคลุมพื้นที่ 52,000ตารางเมตร ไม่มีการยึดติดระหว่างหิน ซึ่งเกิดจากการทับซ้อนกันและการกัดของหิน ในด้านหน้าของพีระมิดกษัตริย์ฟาโรห์คาเฟร นอกจากนี้ยังมีสฟิงซ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพระมหากษัตริย์ พีระมิดของอียิปต์เป็นสุสานของจักรพรรดิฟาโรห์ ของอียิปต์โบราณ หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กระจายอยู่ทั่วไป ไคโรทางตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ำไนล์ ทางตะวันตกของเมืองโบราณของพื้นที่เมมฟิส พีระมิดที่อยู่ในส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ พีระมิดทั้งหมด 96แห่งถูกค้นพบในอียิปต์โดยที่ใหญ่ที่สุดคือพีระมิดทั้งสามแห่งในคูฟูชานเมืองไคโร ตั้งแต่ประมาณ 3,500ปีก่อนคริสตกาลประเทศทาสเล็กๆ หลายสิบประเทศได้ปรากฏตัวขึ้น ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำไนล์ ประมาณ 3,100ปีก่อนคริสตกาล มีการจัดตั้งรัฐอียิปต์โบราณที่เป็นหนึ่งเดียว กษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณหรือที่เรียกว่าฟาโรห์ เป็นเจ้าของทาสที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์โบราณมีอำนาจสูงสุด พวกเขาถูกมองว่า เป็นอวตารของเทพเจ้า พวกเขาสร้างพีระมิดในสุสานขนาดใหญ่สำหรับตัวเอง และพีระมิดกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของฟาโรห์

เนื่องจากรูปทรงของสุสานขนาดใหญ่เหล่านี้ มีลักษณะคล้ายกับตัวอักษรทองคำ จึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า พีระมิด ด้านหน้าของพีระมิด คาเฟรมีสฟิงซ์เฝ้าสุสานของฟาโรห์ ปัจจุบันบริเวณตอนล่างของแม่น้ำไนล์ กระจัดกระจายไปพร้อมกับซากปิรามิดประมาณ 80แห่ง พีระมิดสามแห่ง พีระมิดคูฟูในกิซ่า ในเขตชานเมืองของเมืองหลวงอียิปต์ไคโร มีชื่อเสียงระดับโลกพีระมิดคูฟู ในฐานะที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก แห่งสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น พีระมิดคูฟูเป็นพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และหลุมฝังศพของคูฟูกษัตริย์องค์ที่2 ของราชวงศ์ที่4 สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,670ปีก่อนคริสตกาล ความสูงเดิม 146.5เมตร เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศด้านบน จึงถูกลอกออก 10เมตรและความสูงปัจจุบันคือ 136.5เมตร

ฐานยาวมากกว่า 230เมตรในแต่ละด้าน และความยาวปัจจุบันคือ 220เมตรสามเหลี่ยม ความลาดชันคือ 52องศา และพื้นที่ด้านล่างของหอคอยคือ 52,900ตารางเมตร ตัวหอคอยประกอบด้วย 230ก้อนทำจากหิน 10,000ก้อน แต่ละก้อนมีน้ำหนัก 2.5ตันโดยเฉลี่ย และก้อนที่ใหญ่ที่สุดมีน้ำหนัก 160ตันนักวิชาการบางคนประเมินว่า ถ้าหินของพีระมิดถูกขนส่ง โดยรถไฟจะต้องใช้เวลาประมาณ 600,000เกวียน ถ้าหินเหล่านี้ถูกสับและปูถนนที่มีความกว้าง 1ฟุต สามารถไปรอบโลกได้โดยประมาณ ว่ากันว่าต้องใช้เวลา 100,000คนถึง 30ปีในการสร้างมันขึ้นมา ทางเดินภายในพีระมิดเปิดสู่โลกภายนอก การออกแบบทางเดินมีความประณีต และการคำนวณที่แม่นยำ ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของชาวโลก

นอกจากขนาดและความน่าทึ่งแล้ว พีระมิดแห่งนี้ยังได้รับการขนานนามว่า มีทักษะทางสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ระหว่างหินของหอคอยไม่มีปูนซีเมนต์หรือสิ่งยึดเกาะอื่นๆ แต่มีหินก้อนหนึ่งซ้อนกันอยู่ด้านบนของอีกก้อนหนึ่ง หินทุกก้อนมีพื้นเรียบมากและมีมาหลายพันปีแล้ว แม้กระนั้นก็เป็นเรื่องยากสำหรับผู้คน ที่จะสอดใบมีดเข้าไปในช่องว่างระหว่างหิน ดังนั้นมันจึงสามารถดำรงอยู่ได้นับพันปี โดยไม่ล้มลงอย่างมหัศจรรย์ ในประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม

ผู้คนต่างประหลาดใจ นอกจากนี้ทางด้านทิศเหนือของมหาพีระมิด มีทางเข้ารูปสามเหลี่ยมที่ทำจากหินขนาดใหญ่ 4ก้อนที่ความสูง 13เมตรเหนือพื้นดิน สามเหลี่ยมนี้ถูกใช้อย่างชาญฉลาด เพราะถ้าคุณใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนรูปสามเหลี่ยมแรงดันมหาศาลของพีระมิดที่สูงกว่า 100เมตรจะบดขยี้ทางเข้าและทางออก ด้วยรูปสามเหลี่ยมความดันขนาดใหญ่ จะกระจายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักการของกลศาสตร์ เมื่อกว่าสี่พันปีก่อนและมีโครงสร้างเช่นนี้ ทางด้านทิศใต้ของพีระมิดคูฟู เป็นที่มีชื่อเสียงแสงอาทิตย์เรือพิพิธภัณฑ์ ใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการขนส่งคูฟูของมัมมี่พีระมิด สำหรับฝังศพแล้วรื้อเรือและฝังไว้ใต้ดิน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของเรือพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ขุดพบตัวเรือเป็นโครงสร้างไม้ล้วนๆ มัดด้วยเชือก แต่สิ่งมหัศจรรย์ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้น ไม่ใช่รูปปั้นที่ตั้งตระหง่านของพีระมิดคูฟู แต่เป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นบนพีระมิดคูฟู ผู้คนต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่า เนื่องจากวงโคจรของโลกเป็นวงรี จึงไปจากพื้นโลก ไปยังระยะทางจากดวงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ระหว่าง 146,240,000กิโลเมตร ถึง 151.36ล้านกิโลเมตร ดังนั้นผู้คนจะอยู่ที่ 149,597,870กิโลเมตรตามระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ ถึงหน่วยวัดทางดาราศาสตร์ ถ้าความสูงของพีระมิดคูฟูเท่ากับ 146.59เมตรคูณด้วยหนึ่งพันล้านผลลัพธ์คือ 146.59ล้านกิโลเมตรตกอยู่ในช่วง 146.24ล้านกิโลเมตรถึง 151.36ล้านกิโลเมตร

นอกเหนือจากตัวเลขเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์แล้ว ถ้าเส้นรอบวงด้านล่างของพีระมิดคูฟู หารด้วยความสูงสองเท่าผลหารจะเท่ากับ3.14159 ซึ่งเป็นค่าไพและความแม่นยำนั้นมากกว่าที่ชาวกรีกคำนวณ ในขณะเดียวกันห้องสามเหลี่ยมมุมฉากภายในพีระมิดคูฟู ในแต่ละด้าน ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าของทฤษฎีบทพีทาโกรัส นอกจากนี้น้ำหนักรวมของพีระมิดคูฟูอยู่ที่ประมาณ 6.84ล้านตัน ถ้าคูณด้วย10 กำลัง15 ก็เท่ากับน้ำหนักของโลกพอดี

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นอย่างสมเหตุสมผลว่า ความบังเอิญของตัวเลขเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญปรากฏการณ์พีระมิด ซึ่งผสมผสานระหว่างตัวเลข และสถาปัตยกรรมอย่างลงตัว อาจเป็นการตกผลึกของภูมิปัญญาของชาวอียิปต์โบราณ อย่างที่ใครบางคนกล่าวว่า ตัวเลขเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น ความสูงของหอไอเฟลในปารีสคือ 299.92เมตร เมื่อเทียบกับความเร็วแสง 299,792,458เมตรต่อวินาที อดีตนั้นเท่ากับหนึ่งในล้าน และข้อผิดพลาดเพียง0.5 นี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่า หรือผู้คนรู้จักความเร็วแสงกันแล้ว ถ้าไม่ใช่เพื่อแสดงภูมิปัญญาของนักออกแบบ และผู้สร้างก็ไม่จำเป็นต้องสร้างหอคอยเหล็กในปี2432 เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน