โรงเรียนบ้านควรพรุพี

หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบล ควนศรี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-908-6692

จุลินทรีย์ สังเคราะห์แสงเพื่อให้ไปส่งเสริมผักให้มีคุณภาพดีขึ้นและปลอดภัยจากสารเคมี

จุลินทรีย์ สังเคราะห์แสง คุณครูในโรงเรียนได้จัดการสอนวิธีการทำ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อให้ไปส่งเสริมผักให้มีคุณภาพดีขึ้นและปลอดภัยจากสารเคมีได้นั้นเอง

จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์